• WYSYŁKA GRATIS
  Od 150 zł

 • ZWROT PIENIĘDZY
  14 dni na darmowy zwrot

 • ATRAKCYJNE RABATY
  Do zamówień hurtowych

 • KONTAKT
  Poniedziałek - piątek 7:00-15:00

Wersje językowe
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.naszhaft.pl

 • 1. DEFINICJE:
 1. Sklep internetowy – działający pod adresem www.naszhaft.pl, prowadzony przez Sprzedawcę.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, zgodny z art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
 3. Sprzedawca - Firma Handlowo-Usługowa "Spinake" BOGUSŁAW WRÓBLEWSKI, z siedzibą przy ul. 1 Maja 4, 42-202 Częstochowa, NIP: 9490264885, REGON: 152159180, e-mail: sklep@naszhaft.pl, tel. 508 224 205.
 4. Kupujący – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług Sklepu internetowego.
 5. Konsument – zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego, osoba fizyczna dokonująca z Sprzedawcą transakcji niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Przedsiębiorca – zgodnie z art. 431 Kodeksu cywilnego, osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna prowadząca działalność gospodarczą, korzystająca z usług Sklepu internetowego.
 7. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 8. Konto – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, oznaczony indywidualnym loginem i hasłem, zawierający dane Kupującego.
 9. Formularz Zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, mające na celu zawarcie Umowy Sprzedaży.
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana na odległość, przez Sklep internetowy.
 12. Towar – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży.
 13. Dowód Zakupu – paragon fiskalny lub faktura VAT potwierdzająca zawarcie Umowy Sprzedaży.
 14. Newsletter – usługa elektroniczna, umożliwiająca otrzymywanie przez Kupującego informacji o Sklepie internetowym.
 15. Materiały – treści zamieszczone w Sklepie internetowym, w tym zdjęcia, teksty, grafiki.
 16. Polityka prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę.
 17. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.
 18. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 • 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zawierania Umów Sprzedaży.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami.
 3. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są nowe, oryginalne i zgodne z przepisami.
 4. Sprzedawca dokłada staranności do realizacji zamówień.
 5. W Sklepie mogą być organizowane promocje, których zasady będą każdorazowo określane przez Sprzedawcę.
 6. Postanowienia Regulaminu nie ograniczają praw Kupującego będącego Konsumentem wynikających z przepisów prawa.
 7. W przypadku Kupujących będących Przedsiębiorcami, postanowienia dotyczące Konsumentów stosuje się odpowiednio, jeśli Przedsiębiorca zawiera Umowę Sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.
 8. Do korzystania ze Sklepu internetowego wymagane jest urządzenie z dostępem do Internetu oraz aktywne konto e-mail.
 • 3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
 1. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem praw osób trzecich.
 2. Kupujący nie może podejmować działań mogących zakłócić funkcjonowanie Sklepu.
 3. Kupujący przy wypełnianiu Formularza Rejestracji lub Zamówienia zobowiązany jest do akceptacji Regulaminu i Polityki prywatności.
 4. Kupujący zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych.
 5. Zabronione jest przekazywanie danych osobowych osób trzecich bez ich zgody.
 6. Kupujący oraz inne osoby korzystające ze Sklepu nie mogą kopiować, modyfikować ani wykorzystywać Materiałów bez zgody Sprzedawcy.
 7. Naruszenie powyższych zasad może skutkować odpowiedzialnością prawną.
 8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z nieprawidłowego korzystania ze Sklepu.
 • 4. ZAŁOŻENIE KONTA.
 1. Założenie Konta wymaga wypełnienia Formularza Rejestracji.
 2. Po rejestracji Kupujący otrzymuje hasło, które należy zmienić po pierwszym logowaniu.
 3. Konto jest założone na czas nieokreślony i nie wiąże się z obowiązkami finansowymi.
 4. Konto może być usunięte przez Kupującego lub na jego żądanie.
 • 5. ZASADY SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ.
 1. Kupujący może złożyć Zamówienie poprzez Konto lub bezpośrednio przez Formularz Zamówienia.
 2. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji następuje drogą e-mail.
 3. Umowa Sprzedaży uważana jest za zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego potwierdzenia e-mail.
 4. Zamówienia złożone po godzinach pracy lub w dni wolne będą przekazywane do realizacji następnego dnia roboczego.
 5. Kupujący będący Konsumentem może anulować Zamówienie do momentu wysyłki Towaru.
 6. Czas realizacji Zamówienia wynosi 5 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty, z wyjątkiem Produktów Specjalnych.
 7. W przypadku siły wyższej czas realizacji może ulec zmianie.
 8. W razie braku dostępności Towaru, Kupujący może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji lub zrezygnować z Zamówienia.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia w przypadku braku uzupełnienia przez Kupującego wymaganych danych.
 • 6. PŁATNOŚCI.
 1. Wynagrodzenie Sprzedawcy ustalane jest według cen w Sklepie internetowym.
 2. Sprzedawca nie stosuje profilowania cenowego.
 3. Ceny w Sklepie są cenami brutto w polskich złotych i zawierają podatek VAT oraz cła, ale nie zawierają kosztów dostawy.
 4. Całkowita cena Zamówienia, w tym koszty dostawy, podawana jest przed złożeniem Zamówienia.
 5. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód Zakupu.
 6. Kupujący może wybrać jedną z form płatności: gotówką przy odbiorze, przelewem, płatnością internetową lub płatnością za pobraniem.
 7. W przypadku nieuregulowania płatności w terminie, Sprzedawca może wezwać do jej dokonania lub anulować Zamówienie.
 8. W przypadku opóźnienia w płatności przez Przedsiębiorcę, Sprzedawcy przysługują odsetki ustawowe oraz koszty odzyskiwania należności.
 9.  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Autopay S.A.
 10. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A.
 • 7. DOSTAWA.
 1. Kupujący może wybrać sposób odbioru Towaru: odbiór osobisty, dostawa przez Pocztę Polską, firmę kurierską lub paczkomat.
 2. Koszty dostawy zależą od wagi i rozmiarów przesyłki oraz są podawane przed złożeniem Zamówienia.
 3. Sprzedawca pokrywa koszty przesyłki na terytorium Polski dla Zamówień powyżej 300 zł.
 4. Kupujący zobowiązany jest do odebrania Towaru.
 5. Przedsiębiorcy zobowiązani są do sprawdzenia przesyłki przy odbiorze.
 6. Konsumentom oraz niektórym Przedsiębiorcom zaleca się sprawdzenie przesyłki przy odbiorze.
 • 8. REKLAMACJA.
 1. Sprzedawca odpowiada za wady Towaru zgodnie z przepisami prawa.
 2. W przypadku stwierdzenia wady, Kupujący może zażądać naprawy lub wymiany Towaru.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane Kupującego, informacje o Towarze i Zamówieniu, opis wady oraz żądanie Kupującego.
 4. Reklamacje można składać korespondencyjnie lub drogą elektroniczną.
 5. Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni.
 6. Sprzedawca może dokonać naprawy lub wymiany Towaru, jeśli jest to możliwe i nie wiąże się z nadmiernymi kosztami.
 7. Kupujący udostępnia Towar do naprawy lub wymiany na koszt Sprzedawcy.
 8. Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od Umowy, jeśli Towar jest niezgodny z Umową.
 9. Sprzedawca zwraca Kupującemu należne kwoty w terminie 14 dni.
 10. Kupujący nie może odstąpić od Umowy, jeśli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny.
 11. W przypadku odstąpienia od Umowy, Kupujący zwraca Towar, a Sprzedawca zwraca cenę.
 12. Postanowienia tego paragrafu nie mają zastosowania do Przedsiębiorców, z wyjątkiem określonych przypadków.
 • 9. GWARANCJA.
 1. Niektóre Produkty w Sklepie objęte są gwarancją udzielaną przez Sprzedawcę.
 2. Szczegóły gwarancji określone są w karcie gwarancyjnej lub oświadczeniu gwarancyjnym.
 3. Gwarancja nie wyłącza praw wynikających z rękojmi.
 4. Okres gwarancyjny wynosi 1 rok na jakość folii, naszywek i koszulek.
 • 10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY.
 1. Konsumentom i niektórym Przedsiębiorcom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy można złożyć korespondencyjnie lub drogą elektroniczną.
 3. Kupujący zobowiązany jest do zwrotu Towaru w terminie 14 dni od odstąpienia od Umowy.
 4. Koszty wysyłki zwracanego Towaru ponosi Kupujący.
 5. Sprzedawca zwraca Kupującemu cenę Towaru i koszty dostawy w terminie 14 dni.
 6. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w określonych przypadkach, m.in. przy zakupie Towarów nieprefabrykowanych lub szybko psujących się.
 7. Postanowienia tego paragrafu nie stosują się do Przedsiębiorców, z wyjątkiem określonych przypadków.
 • 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
 1. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Kupujących.
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania Newslettera.
 4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka prywatności.
 • 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu z powodów technicznych.
 2. Sprzedawca może zmieniać Regulamin, z zastrzeżeniem, że zmiany wchodzą w życie nie wcześniej niż po 7 dniach od ich ogłoszenia.
 3. Spory między Sprzedawcą a Kupującym mogą być rozstrzygane polubownie.
 4. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji.
 5. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, właściwy będzie sąd według siedziby Sprzedawcy lub zasad ogólnych.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Regulamin obowiązuje od 01.01.2024.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium